Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób MostBet (dalej “My”) wykorzystuje informacje i dane dostarczone przez użytkownika, abyśmy mogli zarządzać jego relacjami z Mostbet.

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Mostbet.com lub w inny sposób, w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Przekazując nam informacje za pośrednictwem strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w sposób wskazany w polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności, prosimy nie korzystać ze strony ani w inny sposób nie przekazywać nam swoich danych osobowych.

1.        Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Informacje i dane o Tobie, które możemy gromadzić i wykorzystywać, obejmują następujące elementy:

  1. Informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularzy na stronie lub inne informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem strony lub poczty elektronicznej.
  2. Korespondencja, zarówno za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków komunikacji.
  3. Szczegóły dotyczące Twoich płatności: ID transakcji, data, kwoty, system płatności. Nie przechowujemy informacji o kartach kredytowych!
  4. Szczegółowe informacje dotyczące Państwa wizyt na stronie internetowej, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji, połączeniach i inne dane.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i dane w połączeniu z innymi informacjami o Tobie, aby:

  1. Przetwarzanie Twoich zakładów, jak również płatności kartami kredytowymi i środkami online;
  2. Utwórz i zarządzaj swoim kontem;
  3. Zgodność z wymogami prawnymi;
  4. Analiza;
  5. Dostarczanie Ci informacji o ofertach promocyjnych, naszych produktach i usługach, na które wyraziłeś zgodę, oraz monitorowanie działań w celu zapobiegania oszustwom, nielegalnemu hazardowi, praniu pieniędzy.

Możesz zrezygnować z niepotrzebnej komunikacji korzystając z dostępnych funkcjonalności.

2.         Rozpowszechnianie informacji

Mamy prawo do przekazania przechowywanych o Tobie informacji, w tym danych osobowych i historii zakładów, władzom sportowym lub innym, w tym policji, w celu zbadania spraw dotyczących oszustw i prania pieniędzy.

3.         Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, wymagane przez prawo, w celu zapewnienia dokładnych zapisów i rzetelnej ochrony Państwa danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są usuwane, gdy nie ma już potrzeby ich przechowywania lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

Nie gwarantujemy bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do nas przez Internet. Wszystkie informacje są przekazywane na własne ryzyko. Jednakże po otrzymaniu przekazanych informacji podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem.

4.   Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce Prywatności będą umieszczane na tej stronie, a wszelkie takie zmiany będą obowiązywać od momentu ich umieszczenia na zmienionej wersji Polityki Prywatności.

5.  Polityka firmy w zakresie zwalczania prania pieniędzy i międzynarodowego terroryzmu

Spółka Mostbet przestrzega wszelkich stosownych środków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i międzynarodowemu terroryzmowi (Polityka AML). Jednocześnie Spółka utrzymuje silne i pryncypialne stanowisko w zakresie zapobiegania wszelkiego rodzaju nielegalnym działaniom, jak również wszelkim związanym z nimi regulacyjnym aktom prawnym. Aby wypełnić te obowiązki, Spółka jest zobowiązana do poinformowania odpowiednich organów urzędowych, jeśli istnieje powód do podejrzeń, że środki wpłacone na konto przez Użytkownika są związane z działaniami związanymi z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Spółka jest również zobowiązana do zablokowania środków takiego Użytkownika, jak również do podjęcia innych środków wskazanych przez zasady polityki AML.

Pranie pieniędzy oznacza:

– zatajenie lub utrzymanie w tajemnicy informacji dotyczących rzeczywistego pochodzenia, źródła, lokalizacji, dysponowania, praw majątkowych lub innego stanu posiadania wynikającego z nielegalnej działalności (lub stanu posiadania otrzymanego w zamian za takie mienie);

– zamiana, przekazanie, otrzymanie, posiadanie lub wykorzystanie mienia uzyskanego w wyniku nielegalnej działalności (lub mienia uzyskanego w zamian za takie mienie) w celu ukrycia pochodzenia tego mienia lub pomoc wspólnikom uczestniczącym w działalności przestępczej w celu uniknięcia konsekwencji prawnych ich działań;

– sytuacja, w której mienie zostało uzyskane w wyniku działalności przestępczej popełnionej na terytorium innego państwa.

Aby przeciwdziałać przenikaniu kapitału przestępczego do gospodarki państwowej i zwalczać rozprzestrzenianie się przestępczości, w wielu krajach toczy się nieustanna walka o niedopuszczenie do rozwoju prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Firma egzekwuje wewnętrzne regulacje i specjalne programy działania, aby pomóc rządom i organizacjom międzynarodowym w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na całym świecie.

Rejestrując konto w firmie, przyjmujesz na siebie następujące zobowiązania prawne:

– Użytkownik gwarantuje, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym zasad AML, w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

– Użytkownik potwierdza, że nie posiada żadnych informacji ani podejrzeń, że środki wykorzystane do doładowania konta w przeszłości, obecnie lub w przyszłości zostały uzyskane z nielegalnego źródła lub mają jakikolwiek związek z legalizacją nielegalnie uzyskanych dochodów lub inną nielegalną działalnością zabronioną przez obowiązujące przepisy prawa lub instrukcje jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej;

– Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego dostarczenia nam wszelkich informacji, których zażądanie uznamy za konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązujących przepisów i wymogów regulacyjnych dotyczących zwalczania legalizacji nielegalnie uzyskanych środków.

Firma gromadzi i przechowuje dokumenty, które identyfikują Użytkownika, a także raporty wszystkich transakcji dokonanych na rachunku;

Firma monitoruje podejrzane działania na koncie Użytkownika, a także transakcje przeprowadzane na specjalnych warunkach;

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Użytkownika w każdym czasie i na każdym etapie transakcji, jeżeli Spółka ma powody przypuszczać, że taka transakcja może być związana z praniem pieniędzy i działalnością przestępczą. Zgodnie z prawem międzynarodowym, Spółka nie ma obowiązku powiadamiania Użytkownika o tym, że jego aktywność jest podejrzana, a informacje o niej są przekazywane do odpowiednich agencji rządowych.

DMCA.com Protection Status